Regulamin

Wypożyczalnia RT MED jest dostępna pod adresem www.rtmed.pl, którego właścicielem jest Renata

Wiatrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “RT Med Renata Wiatrowska”,

zarejestrowana pod adresem: 05-540 Zalesie Górne, ul. Nowinek 20b, NIP: 5271063239, REGON:

381662102.

Regulamin określa zasady wynajmu sprzętu za pośrednictwem strony www.rtmed.pl

§ 1 Zamówienia

1. Aby zawrzeć umowę najmu sprzętu oferowanego na stronie www.rtmed.pl należy złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@rtmed.pl lub dokonać wszystkich czynności związanych z wynajmem sprzętu on-line za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie www.rtmed.pl

2. Zamówienia można składać 24h na dobę.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie otrzymania przez Wynajmującego podpisanej umowy najmu i opłaty za wybrany okres najmu.

4. Informacje znajdujące się na stronie www.rtmed.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie www.rtmed.pl składa ofertę na wynajem określonego sprzętu na warunkach podanych w opisie produktu.

§ 2 Produkty i płatność

1. Wszystkie produkty oferowane na stronie www.rtmed.pl są fabrycznie nowe (inne oznaczone są stosowną informacją) i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszystkie ceny podane na stronie www.rtmed.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron umowy najmu jest cena widniejąca przy produkcie na stronie www.rtmed.pl w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

3. Wynajmujący przyjmuje od Najemcy płatność czynszu z góry w formie przelewu bankowego na podany przez Wynajmującego numer konta bankowego za cały okres wynajmu lub do 5 dnia każdego miesiąca w przypadku wynajmu długoterminowego za każdy miesiąc wynajmu, przeliczony zgodnie z dzienną stawką wynajmu podaną na stronie www.rtmed.pl

4. Najemca oprócz opłacenia czynszu najmu sprzętu zobowiązany jest uiścić kaucję zwrotną, w wysokości określonej przez Wynajmującego. Kaucja zwrotna stanowi zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu lub zaległości w opłacie czynszu najmu.

5. Najemca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odnotowania przez Wynajmującego braku płatności za czynsz najmu sprzętu, środki finansowe na poczet zaległości zostaną pobrane z kaucji, którą Najemca uiścił przy odbiorze przedmiotu najmu. Jeżeli wysokość zadłużenia wobec Wynajmującego będzie wyższa niż kaucja, Najemca otrzyma od Wynajmujacego wezwanie do zapłaty ze wskazanym 7-dniowym terminem płatności.W przypadku nieuregulowania należności w podanym terminie, umowa najmu zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym, a Najemca będzie zobowiązany zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu.

6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynajmu przedmiotów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzan

§ 3 Dostawa i koszt wysyłki

1. Wysyłka sprzętu do Najemcy odbywa się w terminie do 7 dni roboczych od momentu dopełnienia formalności określonych w § 1 ust. 3 lub w terminie wskazanym w umowie najmu.

2. Do każdego zamówionego przedmiotu najmu doliczane są koszty dostawy sprzętu, które pokrywa Najemca, z wyjątkiem sytuacji, w których uzgodniono i zapisano w umowie najmu inaczej.

3. Zamówiony sprzęt można odebrać osobiście w magazynie przy ul. Łomżyńskiej 6a w Konstancinie-Jeziornie po uprzednim umówieniu się.

4. Zamówiony towar dostarczony będzie za pomocą wykwalifikowanych pracowników lub za pośrednictwem firm kurierskich.

5. Najemca jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku kosztów dostaw, podanymi przez Wynajmującego w czasie indywidualnych uzgodnień z Najemcą lub zawartymi wumowie najmu.

6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terenie Polski.

7. Opłaty za dostawę produktów za pośrednictwem kuriera są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi, wymiarów przesyłki i kosztów opakowania.

8. Do każdego przesyłanego towaru załączana jest faktura za wynajem sprzętu zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu.

§ 3 Warunki używania przedmiotu najmu

1. Najemca ma obowiązek używać wynajęty sprzęt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowaniem należytej staranności.

2. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego podnająć przedmiot najmu osobom trzecim.

3. Najemca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starać w celu zabezpieczenia najętego sprzętu przed kradzieżą, utratą i uszkodzeniem.

4. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności mających wpływ na stan przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

5. W chwili podpisania umowy lub najmu sprzętu za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie www.rtmed.pl (on-line), Najemca przejmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia i ochrony najętego sprzętu przed kradzieżą i utratą.

6. Jeżeli Najemca nie zwróci najętego sprzętu w terminie ustalonym z Wynajmującym, jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość ceny katalogowej sprzętu określonej w umowie najmu sprzętu, w terminie określonym przez Wynajmującego.

7. Jeżeli najęty sprzęt zostanie zwrócony w stanie nienależytym, określonym w umowie najmu i niniejszym regulaminie najmu, Najemca jest zobowiązany do pokrycia, na wezwanie Wynajmującego, wszelkich kosztów niezbędnych do przywrócenia sprzętowi pierwotnego, należytego stanu.

8. Przyjmuje się, że przedmiot najmu został zwrócony w należytym stanie, jeżeli wady, usterki, uszkodzenia, zniszczenia i ślady niewłaściwej eksploatacji nie będą wskazane bezwłocznie podczas oględzin dokonanych w czasie zwrotu sprzętu przez Najemcę Wynajmującemu, zaś pozostałe wady nie zostaną wskazane w ciągu 3 dni roboczych od dnia zwrotu przedmiotu najmu.

§ 4 Reklamacje i serwis

1. Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia pod względem technicznym sprzętu przed rozpoczęciem najmu i wskazania ewentualnych wad sprzętu Wynajmującemu.

2. W przypadku niezgodności przedmiotu najmu z umową najmu, reklamowany sprzęt wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do RT Med na adres 05-540 Zalesie Górne, ul. Nowinek 20b.

3. W przypadku dostawy sprzętu kurierem, Najemca zobowiązany jest sprawdzić jego stan, aewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub

przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy najmu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przedmiotu najmu i zwrócić sprzęt. Przedmiot najmu musi być zwrócony w stanie niezmienionym. Koszty odesłania sprzętu nie podlegają zwrotowi.

5. Prawo odstąpienia od umowy najmu w ciągu 14 dni nie obejmuje produktów medycznych.

6. Wynajmujący nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia podczas jego eksploatacji, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu i nie korzystania ze sprzętu do czasu sprawdzenia jego stanu przez Wynajmującego.

8. Czynsz najmu nie będzie naliczany w czasie obowiązywania umowy najmu wyłącznie w okresie przerwy w użytkowaniu sprzętu spowodowanej jego usterką pod warunkiem, że usterka została zgłoszona Wynajmującemu i zgłoszenie zostało uznane przez Wynajmującego.

9. W przypadku uznania zgłoszonej przez Najemcę usterki przedmiotu najmu, Wynajmujący jest zobowiązany do usunięcia wad wskazanych przez Najemcę lub wymiany sprzętu na wolny od wad w celu kontynuacji wynajmu.

§ 5 Zakończenie umowy najmu i zwrot przedmiotu najmu

1. Po zakończonym okresie najmu, Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, czystym i gotowym do dalszej eksploatacji.

2. Zwrot sprzętu musi się odbyć w terminie określonym przez Wynajmującego lub wskazanym w umowie najmu.

3. Okres najmu kończy się w dniu odbioru przedmiotu najmu przez Wynajmującego.

4. Sprzęt uznaje się za zwrócony, gdy Wynajmujący potwierdził w formie pisemnej kompletność zwróconego sprzętu i wpłat należnych zobowiązań Najemcy. W przeciwnym razie sprzęt uznaje się za niezwrócony.

5. Wynajmujący zwraca Najemcy kaucję zwrotnę, po przyjęciu przedmiotu najmu i rozwiązaniu umowy najmu w przypadku właściwego wywiązania się Najmującego z umowy najmu.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez RT Med Renata Wiatrowska, ul. Nowinek 20b, 05-540 Zalesie Górne w celu realizacji wynajmu sprzętu prezentowanego na stronie www.rtmed.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania wypożyczalni.

3. RT Med zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie www.rtmed.pl. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych klientów.

§ 7 Kontakt i dane firmy

Adres mailowy: biuro@rtmed.pl

Telefon: +48 502473464

RT Med Renata Wiatrowska

ul. Nowinek 20 B, 05-540 Zalesie Górne

NIP: 5271063239

REGON: 381662102.